Saarioinen Oy

Toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Saarioinen-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 259,6 miljoonaa euroa, mikä oli 22,7 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienempi. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,8 miljoonaa euroa eli 1,2 miljoonaa euroa edellistä vuotta heikompi. Liikevaihdon laskuun vaikutti vielä vuonna 2014 toteutetun lihan hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnasta luopuminen.

Kannattavuuden parantamiseksi aloitettiin noin 8 miljoonan euron säästöohjelma, joka pääosin toteutuu vuonna 2016. Osana säästöohjelmaa syksyllä yhtiössä käytiin yhteistoimintaneuvottelut kustannussäästöjen toteuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Neuvottelujen lopputuloksena irtisanottiin 56 henkilöä, joista 30 työntekijää ja 26 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä.

Uusi organisaatio ja uudistettu johtamismalli käynnistyivät vuoden alussa. Uudet liiketoimintayksiköt laativat ensimmäiset liiketoimintasuunnitelmansa, jotka yhtiön hallitus hyväksyi kesällä. Liiketoimintasuunnitelmien ja vuonna 2014 vahvistetun strategian toteuttamiseen liittyvien hankkeiden ja projektien valmisteluun ja toteuttamiseen panostettiin voimallisesti.

Saarioinen Oy täytti 60 vuotta toukokuussa 2015. Sen kunniaksi järjestettiin erilaisia tapahtumia ja mainoskampanjoita.

Tilikauden aikana Kiinteistö Oy Jyväskylän Suluntie 1 sulautui emoyhtiöönsä Saarioinen Oy:öön.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut on esitetty toimintakertomuksen lopussa olevassa taulukossa.

Investoinnit

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 10,2 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista oli tuottavuus- ja korvausinvestointeja. Merkittävin uudisinvestointi oli Balanssi -uutuustuotesarjan lanseeraus.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konserni panosti edelleen tuotantoprosessien ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Oman kehittämisen ohella osallistuttiin alan kehityshankkeisiin. Tuoteuutuuksia tuotiin markkinoille runsaasti.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli vuonna 2015 keskimäärin 1325 henkilöä. Määrä oli 15 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2014. Henkilöstöstä työskenteli Suomessa 1183 henkilöä ja Virossa 142 henkilöä. Vuonna 2013 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1752 henkilöä. Konsernin henkilöstön palkat ja palkkiot vuonna 2015 olivat 47,7 miljoonaa euroa, vuonna 2014 46,6 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 60,8 miljoonaa euroa.

Tilikauden aikana henkilöstön kanssa käytiin läpi organisaatiomuutosten ja uuden strategian vaikutuksia sekä panostettiin edelleen esimiestyön kehittämiseen sekä sairauspoissaolojen hallintaan ja pienentämiseen.

Ympäristö

Saarioisten ympäristöjärjestelmä täyttää standardin SFN-EN-ISO 14001:2004 vaatimukset. Kaikilla Saarioisten tuotantolaitoksilla on ympäristölainsäädännön edellyttämät ympäristöluvat toiminnoilleen.

Saarioinen Oy on liittynyt elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, jossa energiakulutuksen tehostamistavoitteeksi on asetettu 9 prosenttia vuosien 2008 – 2016 välisenä aikana. Energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä on tehty kaikilla tuotantopaikkakunnilla ja asetettu kokonaistavoite saavutettiin laskennallisesti vuonna 2015. Jätehuollon kehittämisessä on huomioitu jätelainsäädännön vuonna 2016 voimaan astuvat muutokset.

Riskit ja riskienhallinta

Saarioinen-konsernin riskienhallinnassa riskit luokitellaan neljään tasoon: strategisiin, operatiivisiin, rahoituksellisiin ja vahinkoperusteisiin. Riskien merkittävyyden arvioinnissa on kiinnitetty huomiota riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja vaikutuksen suuruuteen.

Strategiset riskit ovat konsernin päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää epävarmuutta. Näiden riskien hallinnasta vastaavat emoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja.

Operatiiviset riskit ovat liiketoimintaan ja vuosisuunnitelmien toteuttamiseen liittyviä liikeriskejä. Vastuu niiden hallinnasta on eri toimintojen johdolla. Toimintojen johtoryhmät arvioivat liikeriskejä ja niiden vaikutuksia. Merkittävimpiä operatiivisia riskejä ovat tuotemerkin imagoon negatiivisesti vaikuttavat tuoteriskit, kilpailutilanteen ja asiakaskunnan voimakkaan muuttumisen mahdolliset vaikutukset sekä keskeisten tietojärjestelmien käytön estävät virheet. Saarioinen-merkin imagoa ja asemaa on vahvistettu mainoskampanjoilla ja asiakkuuksien hallinnan kehittämisellä sekä muilla markkinointitoimenpiteillä. Tietohallinnon riskejä on pienennetty tietoriskikartoituksien perusteella tehdyillä parannuksilla ja tietojärjestelmähankkeisiin sisältyvillä riskianalyyseilla.

Rahoitukselliset riskit liittyvät saataviin, korkoihin, valuuttoihin, hyödykehintoihin ja kassavirtaan. Sähkön hintariskiä vastaan on suojauduttu sähköjohdannaissopimuksilla, joiden toteutuksesta vastaa konsernin ostojohtaja. Muiden riskien hallinnasta vastaa rahoitusperiaatteiden mukaisesti konsernin taloudesta vastaava johtaja.

Vahinkoperusteiset riskit sisältävät omaisuus- ja henkilövahingot, joiden suojaksi konsernissa on olemassa vakuutuskäytännön mukaiset vakuutukset. Esine- ja keskeytysriskien sekä työturvallisuusriskien kartoitusta ja hallintaa on jatkettu yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuodelta 2016 Saarioinen -konsernissa odotetaan liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden selvää parantumista. Investoinnit ovat edelleen poistoja pienemmät. Vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden odotetaan säilyvän hyvinä.

Konsernitilinpäätöksen avainluvut

 

2015

2014

2013

Liikevaihto (mEUR)

259,6

282,3

326,4

Liikevaihdon muutos

-8,1 %

-13,5 %

-2,3 %

Liikevoitto (mEUR)

-0,2

3,1

10,6

% liikevaihdosta

-0,1 %

1,1 %

3,2 %

Tulos ennen satunnaisia eriä (mEUR)

0,8

2,0

9,5

% liikevaihdosta

0,3 %

0,7 %

2,9 %

Nettoinvestoinnit (mEUR)

10,2

7,3

6,8

Sijoitetun pääoman tuotto

1,4 %

2,1 %

6,2 %

Omavaraisuusaste

59,0 %

59,5 %

55,7 %

Maksuvalmiussuhde

1,6

1,8

1,5

Henkilöstö keskimäärin

1 325

1 340

1 752

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma koostuu 532800 samanlajisesta osakkeesta. Osakkeita rasittaa yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke.

Hallitus

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Kaisu Avotie ja jäseninä Leena Avotie, Heikki Hytönen 30.4.2015 saakka, Ilkka Mäkelä, Janne Tuomisto 30.4.2015 saakka ja Kari Tupeli sekä Jaakko Autere 1.5.2015 alkaen ja Minna Slotte 1.5.2015 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ilkka Mäkelä.