Saarioinen Oy

Ympäristö

Saarioisilla ympäristötyö on tärkeä osa liiketoimintaa ja sen edistämiseksi tehdään määrätietoisesti pitkäjänteistä työtä. Ympäristöstä huolehtiminen on edellytys sille, että voimme tarjota suomalaisille puhtaista raaka-aineista valmistettua hyvää ruokaa.

Ympäristöjärjestelmämme täyttää ympäristöstandardin SFS-EN ISO 14001:2004 vaatimukset ja sen on sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy. Sertifiointi kattaa elintarviketuotannon, tuotekehityksen, laadunohjauksen, myynnin ja markkinoinnin, toimitukset sekä hallinnon.

Elintarviketuotannossa ympäristötyön kannalta merkittävimmät toimenpiteet kohdistuvat energian- ja vedenkulutuksen pienentämiseen sekä jätehuoltoon, jossa painopisteenä on erityisesti kaatopaikkajätteen määrän vähentäminen. Pyrimme alati kehittämään tuotantotoimintaamme vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Jätteiden määrän seuranta tapahtuu kuukausitasolla.

Energian- ja vedenkulutus jatkuvassa seurannassa

Seuraamme tuotantolaitoksiemme energian- ja vedenkulutuksen kehitystä jatkuvasti perustuen mitattuun, reaaliaikaiseen tietoon. Vuoden 2015 aikana lyhentyneet tuotantosarjat kasvattivat sekä veden- että energiankulutustamme.

Vuoden 2015 seurantajaksolla energian kokonaiskulutus Saarioinen-konsernin Suomen tuotantolaitoksissa kasvoi 3,5 prosenttia suhteellisen kulutuksen kasvaessa noin 12 prosenttia.  Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään kuitenkin määrätietoista työtä. Olemme mukana elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimusjärjestelmässä, minkä myötä olemme sitoutuneet vähentämään energiankäyttöämme 9 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Säästötavoite vuoden 2016 loppuun mennessä oli 15 000 MWh, ja tuon tavoitteen saavutimme jo vuoteen 2014 mennessä tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden avulla. Energia-analyysin pohjalta tehdyt investoinnit laitoksiin ovat siis säästäneet energiaa suunnitellusti, ja käytämme nyt vuosittain 700 omakotitalon keskimääräisen vuosikulutuksen verran vähemmän energiaa verrattuna aikaan ennen energiainvestointeja.

Laadukkaiden ja korkealuokkaisten tuotteiden valmistus edellyttää puhdasta ja hyvälaatuista talousvettä sekä tehokkaita pesu- ja puhdistustoimia. Energiankäytön ohella vedenkulutusta ja siitä aiheutuvaa ympäristökuormitusta pyritään kuitenkin tavoitteellisesti vähentämään. Kokonaisvedenkulutus pysyi vuonna 2015 lähes edellisvuoden tasolla kasvaen vain 0,2 prosenttia. Samassa ajassa suhteellinen vedenkulutus kasvoi noin 9 prosenttia. Laitosten käyttämä vesi ostettiin kunnallisilta vesilaitoksilta ja jätevedet johdettiin erityyppisten esikäsittelyjen jälkeen kuntien jätevedenpuhdistamoille.

Kaatopaikkajätteen määrä väheni

Kaatopaikalle toimitettavan jätteen kokonaismäärä väheni vuoden seurantajaksolla noin 9 prosenttia suhteellisen määrän vähentyessä noin 3 prosenttia. Muutos johtui pääosin siitä, että yhdessä tuotantolaitoksessamme alettiin jo mennen vuoden aikana valmistautua vuoden 2016 alussa voimaan astuvaan Valtioneuvoston asetukseen kaatopaikoista, joka rajoittaa orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikoille.

Jätehuollon tiukentuviin ehtoihin valmistauduttiin myös teettämällä aiheesta opinnäytetyö (Elintarvikealan jätehuollon kehittäminen, Tampereen teknillinen yliopisto 2015), jossa tavoitteena oli etsiä keinoja jätehuollon kehittämiseen, tutkia jätelainsäädännön muutosten vaikutuksia jätehuoltoon ja selvittää vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä laitoksissa muodostuville jätteille kaatopaikkasijoituksen ja energiahyödyntämisen sijaan.

Kaiken jätteen määrän kehittymistä seurattiin kuukausitasolla toimipaikoittain ja jätteiden lajittelua valvottiin säännöllisesti. Erilaiset biojätteet toimitettiin kompostoitavaksi tai biokaasulaitokseen. Pakkauksista syntyvä jäte toimitettiin hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana. Pieni osa pakkausjätteestä päätyi kaatopaikalle energiahyötykäyttöön soveltumattoman laadun vuoksi. Vaarallisia jätteitä syntyi kunnossapidon toiminnasta sekä pieniä määriä myös laadunvalvontalaboratorioista ja ne toimitettiin asianmukaiseen käsittelyyn.

Ympäristöturvallisuus

Ympäristövahinkoihin ja erilaisiin onnettomuuksiin liittyvä varautuminen on tärkeää sekä oman henkilökunnan että laitosten ympäristön kannalta. Kaikilla laitoksilla on sisäiset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, jotka sisältävät mm. toimintaohjeet erilaisten onnettomuuksien varalta. Suunnitelmia päivitetään ja henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti järjestämällä säännöllisesti alkusammutuskoulutuksia ja poistumisharjoituksia yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Vuonna 2015 ei tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja.