Vastuullisuuden periaatteet

Vastuullisuus on osa arkeamme.

Vastuullisuudella ymmärrämme vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta.  Toimimme vastuullisesti ja noudatamme lakeja sekä yleisesti hyväksi todettuja käytäntöjä. Kestävän kehityksen periaatteisiin olemme sitoutuneet jo vuonna 1991. Vuonna 2007 liityimme energiasäästösopimukseen ensimmäisenä elintavikeyrityksenä Suomessa ja sitouduimme vähentämään energiankäyttöä 9 % vuoteen 2016 mennessä. Saavutimme tavoitteet vuoden etuajassa.

Energiatehokkuussopimusjärjestelmän kolmas kausi toteutetaan vuosien 2017-2025 välisenä aikana. Saarioinen Oy allekirjoitti sopimuksen 14.10.2016 ja jatkaa siis sopimusjärjestelmän piirissä edelleen. Kolmannen kauden kokonaissäästötavoite on vähintään 7,5 % ja välitavoite vuodelle 2020 vähintään 4 % vuoden 2015 energiankäytöstä. Välitavoite vuodelle 2020 tulee olemaan 4 680 MWh ja lopullinen kokonaistavoite 8 780 MWh.

Päivittäin käytettävien elintarvikkeiden valmistajana tiedostamme vastuumme ihmisistä. Kerromme tuotteiden koostumuksen kattavasti tuotepakkauksessa. Lisätietoja tuotteista on tarjolla nettisivuillamme. Tuoteturvallisuuden varmistamme jo tuotteen kehitysvaiheessa. Ravitsemussuositukset puolestaan ohjaavat tuotevalikoiman kehittämistä. Laajasta tuotevalikoimastamme löytyy ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.

Saarioinen on vahvasti kotimaiseen raaka-aineeseen pohjaava, yksityisessä omistuksessa oleva perheyritys, joka vaikuttaa tuotantopaikkakuntiensa talouteen työllistäjänä ja veronmaksajana. Kotimaisia raaka-aineita käyttämällä pidämme yllä omavaraisuutta ja työllistämme myös alkutuotannossa. Tuotantolaitoksemme ovat merkittäviä työllistäjiä omilla paikkakunnillaan Kangasalla, Huittisissa, Valkeakoskella ja Viron Raplassa.

Elintarvikeketju on suuri ympäristökuormittaja. Ketjun aiheuttama kuormitus painottuu alkutuotantoon ja kulutukseen. Teemme yhteistyötä elintarvikeketjun muiden toimijoiden kanssa koko ketjun kuormittavuutta pienentääksemme. Ympäristötyömme painopisteet ovat materiaalitehokkuus ja energiatehokkuus. Jätteiden lajittelua tehostamalla olemme onnistuneet vähentämään kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. 

Tänä päivänä jätteiden hyötykäyttöaste on korkea,  yli 96 % menee hyötykäyttöön. Energiasäästötoimenpiteet ovat kohdistuneet lämmön talteenottoon ja säästötavoitteesta on jo yli puolet saavutettu. 

Laatupolitiikka

Maistuvat, turvalliset tuotteet

Otamme huomioon ravitsemussuositukset tuotevalikoimaa kehittäessämme. Valmistamme erilaisiin syömisen tilanteisiin maistuvia ja turvallisia tuotteita, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa. Laadukkaat turvalliset raaka-aineet ja hallitut prosessit ovat tuoteturvallisuuden perusta. Toimimme  luotettavien toimittajien kanssa ja suosimme yhteiskuntavastuunsa hyvin hoitavia toimittajia.

Läpinäkyvyys ja luotettavuus

Toimimme eettisesti, taloudellisesti ja ympäristönäkökulmasta kestävällä tavalla kaikilla liiketoiminnan alueilla. Toimintamme on läpinäkyvää, ja annamme luotettavaa tietoa tuotteistamme ja toimintatavoistamme. Toimimme sovitulla tavalla ja pidämme lupauksemme.

Osaava, sitoutunut henkilöstö

Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kuluttajatarpeiden ja asiakkaiden liiketoiminnan ymmärrys sekä ruoanlaittotaito ovat toimintamme kulmakiviä. Laatu on koko henkilöstön yhteinen asia, ja se syntyy yhteistyöllä.

Jatkuva kehitys

Olemme tavoitetietoisia ja tuloshakuisia. Toimimme vastuullisesti ja kannattavasti sekä parannamme toimintaamme jatkuvasti.  

Ympäristöpolitiikka

Aktiivisuus ja ennakointi

Tunnistamme ympäristöhaasteemme ja toimimme ennaltaehkäisevästi. Pyrimme estämään onnettomuuksien syntymisen ja minimoimaan niiden ympäristölle aiheuttamat vahingot.

Noudatamme Kestävän kehityksen periaatteita. Koulutamme omaa henkilöstöä ymmärtämään ympäristötyön merkityksen ja minimoimaan ympäristökuormitusta.

Seuraamme ympäristölainsäädännön muutoksia ja kehitystä sekä toimimme lainsäädännön ja niiden vaatimusten mukaan, joihin olemme sitoutuneet.

Ekotehokkuus

Otamme ekotehokkuuden huomioon toiminnan kehittämisessä ja tehostamme tuotantoprosessien raaka-aineiden ja energian käyttöä ja käyttämiämme kuljetuksia. Etsimme hyötykäyttökohteet tuotannossa syntyville materiaalisivuvirroille.

Ketjuvastuu

Pidämme toimittajat tietoisina ympäristöhaasteistamme ja varmistamme, että toimittajat täyttävät vaatimuksemme. Suosimme yhteiskuntavastuunsa hyvin hoitavia toimittajia.

Osallistumme elintarvikeketjun yhteisiin ympäristöhankkeisiin ja kerromme avoimesti oman toimintamme ja tuotteidemme roolista ympäristökuormittajina.

Jatkuva kehitys

Ympäristönsuojelu ja ympäristöturvallisuudesta huolehtiminen on osa liiketoiminta-ajatustamme. Toimimme vastuullisesti ja parannamme ympäristösuorituskykyämme  jatkuvasti.

Turvallisuuspolitiikka

Ennalta ehkäisy

Panostamme turvallisuustyössä ennalta ehkäisevään toimintaan. Turvallisuus perustuu riskien arviointiin, riskien hallintaan ja luotettavaan viestintään. Turvallisuuteen kuuluu sekä oma toiminta että yhteistyö yhtiön ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Turvalliset tuotteet

Takaamme turvalliset tuotteet. Tuotteidemme turvallisuus perustuu tutkittuun tietoon, omiin tutkimuksiimme  ja jatkuvaan omavalvontaan. Osaava henkilöstö, ajan tasalla olevat ohjeet ja ohjeiden tinkimätön noudattaminen varmistavat Saarioisten tuoteturvallisuuden.

Turvallinen työympäristö

Tarjoamme henkilöstöllemme  turvallisen työympäristön, ja kehitämme sitä yhdessä koko henkilöstön kanssa. Työturvallisuustyössä painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa. Henkilöstön perehdytyksessä ja opastuksessa korostamme jokaisen velvollisuutta huolehtia turvallisesta työympäristöstä ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Häiriötön toiminta

Panostamme toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen ja varaudumme myös poikkeusoloihin. Teemme työtä onnettomuuksien estämiseksi ja minimoimme niiden aiheuttamat vahingot. Onnettomuuksien torjunnassa painotamme henkilöturvallisuutta.

Varmistamme, että sekä omat että yhteistyökumppaneidemme tietojärjestelmät ovat riittävästi suojattuja.

Jatkuva kehitys

Panostamme turvallisuuteen ja kehitämme henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista.

Henkilöstöpolitiikka

Tavoitteellinen ja kannustava johtaminen

Henkilöstö tuntee ja hyväksyy omat ja yksikkönsä tavoitteet ja sitoutuu niiden toteuttamiseen. Kaikkien osaaminen on arvossa, ja sitä myös käytetään. Rekrytoinnissa sisäisiin siirtoihin kannustetaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöllä on mahdollisuus suoritustaan parantamalla vaikuttaa toiminnan tulokseen ja edelleen omaan ansioonsa.

Aktiivinen henkilöstön kehittäminen

Kaikilla saarioislaisilla on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään. Jokaisen esimiehen velvollisuus on huolehtia ryhmänsä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä, mutta samalla myös jokainen saarioislainen on vastuussa omasta oppimisestaan ja kehittymisestään.

Turvallinen työskentely

Jokaisella saarioislaisella on oikeus työskennellä terveyttään vaarantamatta. Samalla hänellä on myös velvollisuus noudattaa työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Tasa-arvo

Saarioinen kohtelee kaikkia työntekijöitään oikeudenmukaisesti sukupuolesta, mielipiteistä, kansallisuudesta tai iästä riippumatta.

Yhteistyö ja viestintä

Saarioisissa kerrotaan liiketoimintaa ja henkilöstöä koskevista asioista mahdollisimman avoimesti ja oikea-aikaisesti. Yhteistyö ja neuvotteluyhteys henkilöstön ja johdon välillä on mutkatonta ja ennakoivaa.

Työssä tarpeellisen tiedon välittäminen on jokaisen asia, ja siihen kannustetaan.

Vastuullisuuden sopimukset ja standardit

Vastuullisuuteen olemme sitoutuneet kansallisin ja kansainvälisin sopimuksin:

  • Business Charter on Sustainable Development Principles for Environmental Management vuonna 1991

  • Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus vuonna 2007 ja 2016

  • Global Compact  -jäsenyys vuodesta 2013 - COP-vastuullisuusraportti

  • Hyvän kauppatavan periaatteisiin sitoutuminen vuodesta 2013

Vastuullisuutta toteutamme standardoiduin menettelytavoin:

  • Laadunhallintajärjestelmä - sertifioitu vuodesta 1996 alkaen ISO 9001:2015

  • Ympäristöjärjestelmä - sertifioitu vuodesta 2003 alkaen ISO 14001:2015

  • Elintarviketurvallisuusjärjestelmä - sertifioitu vuonna 2012, FSSC 22000 vuodesta 2014 alkaen

  • Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (ei sertifioitu)

  • SMETA-vastuullisuusauditoinnit on toteutettu kaikilla paikkakunnilla vuosina 2015 ja 2018.  SMETA-vastuullisuusauditointi on toteutettu SMETA 4-Pillar-periaatteen mukaisesti ts. auditoitavat osa-alueet olivat työturvallisuus ja työterveys, työolot, ympäristöasiat ja korruptionvastaisuus. SMETA-auditointi on voimassa kolme vuotta. SMETA on lyhenne sanoista Sedex Members Ethical Audit.