Vastuu henkilöstöstä

Saarioisten arvot – vastuullisuus, kuluttaja- ja asiakasymmärrys, ihmisten arvostus ja tuloksellisuus ohjaavat toimintaamme suhteessa henkilöstöömme.

Käynnistimme vuonna 2019 kulttuuriohjelman, jonka tavoitteena on uudistaa yhteistä työkulttuuriamme kohti avointa, ratkaisukeskeistä, uudistavaa ja rohkeaa. Kaikki saarioislaiset osallistuvat tälle yhteiselle matkalle esimiestyön ollessa omana painopistealueenaan. Uudistunut toimintakulttuuri nykyaikaisine kommunikointi- ja viestintäkanavineen sekä työskentelyvälineineen avaa jokaiselle saarioislaiselle entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittyä omassa työssään. Se antaa myös uudenlaisia keinoja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toisaalta se lisää jokaisen saarioislaisen henkilökohtaista vastuuta omasta kehittymisestään ja hyvinvoinnistaan.

Tehtävässä menestymiseen kannustava johtamiskulttuuri

Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen. Hyvä johtaminen tarkoittaa muun muassa perusasioista huolehtimista, kuten sitä, että jokainen henkilö ymmärtää tehtävänsä edellyttävällä tasolla yrityksemme strategian sekä siitä johdetut organisaatio-, yksikkö- ja henkilökohtaiset tavoitteet. Riittävällä keskustelulla varmistetaan, että jokainen hyväksyy tavoitteet ja sitoutuu niiden toteuttamiseen. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja palautetta – ruusuja ja risuja - annetaan niin tavoitteisiin kuin muuhun toimintaan liittyen. Kaikkien työpanosta arvostetaan.

Jatkuvasti kehittyvä henkilöstö

Kaikkia saarioislaisia kannustetaan aktiivisesti kehittämään omaa osaamistaan ja kehittymään omassa tehtävässään sekä kehittämään omaa tehtäväänsä. Omaehtoisen osaamisen kehittämisen tukemiseksi meillä on käytössämme digitaalinen oppimisalusta, joka mahdollistaa opiskelun itselle kiinnostavista ja hyödyllisistä aihealueista sopivina pätkinä, ajasta ja paikasta riippumatta. Yhtenä mahdollisena kehittymisen polkuna ovat sisäiset siirrot rekrytointien yhteydessä.

Jokaisen saarioislaisen henkilökohtaisen kehittymisvastuun lisäksi, on jokaisen esimiehen vastuulla huolehtia ryhmänsä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Työhyvinvointi sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino

Kannustamme henkilöstöämme kunkin tehtäväroolin mahdollisuuksien mukaan järjestämään työn tekemistä itselleen kulloiseenkin kokonaiselämäntilanteeseen sopivimmalla tavalla. Millä on useimmissa asiantuntija- ja toimihenkilötehtävissä käytössämme liukuva työaika sekä etätyömahdollisuus. Tavoitteena on, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen sekä työajan tehokas käyttö onnistuisi sujuvasti.  

55 vuotta täyttäneille työntekijöillemme meillä on jo 15 vuoden ajan ollut käytössämme senioriohjelma, jonka tavoitteena on lisätä ikääntyvän henkilöstömme työkykyä, työhyvinvointia ja jaksamista. Vuonna 2019 laajensimme ohjelmaan oikeutettujen henkilöiden joukkoa sekä lisäsimme uusia työssä jaksamista tukevia elementtejä.

Vaikka puitteet työpaikalla olisivat kunnossa, voi syntyä tilanteita, jolloin kaikki ei suju odotetulla tavalla. Tätä varten meillä on varhaisen välittämisen malli, jonka avulla pyrimme ehkäisemään työkyvyn aleneminen ja toisaalta luomaan mahdollisuuksia säilyttää työkyky kaikissa tilanteissa. Kannustamme myös välittämisen kulttuuriin, jossa asia otetaan puheeksi aina, jos jotain poikkeavaa huomataan toiminnassa tai käyttäytymisessä. Välittämisen kulttuuri pätee niin alaisiin, esimieheen kuin työkavereihinkin.  

Turvallinen työskentely

Jokaisella saarioislaisella on oikeus työskennellä terveyttään tai turvallisuuttaan vaarantamatta. Samalla hänellä on itsellään vastuu noudattaa työturvallisuudesta annettuja toimintasuosituksia ja -ohjeita.

Tasa-arvo

Saarioisissa kohtelemme kaikkia työntekijöitämme oikeudenmukaisesti sukupuolesta, mielipiteistä, uskonnosta, kansallisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. Edellytämme, että jokainen työntekijä noudattaa tätä samaa periaatetta omassa toiminnassaan.

Yhteistyö ja viestintä

Toimimme läpinäkyvästi ja kerromme liiketoimintaa sekä henkilöstöä koskevista asioista mahdollisimman avoimesti ja oikea-aikaisesti. Työssä tarpeellisen tiedon jakaminen ja kommunikointi aktiivisesti ja oma-aloitteisesti on myös jokaisen saarioislaisen asia. Yhteistyö henkilöstön ja johdon välillä on mutkatonta. Faktapohjaisen viestinnän ja kommunikoinnin lisäksi korostamme inhimillisen vuorovaikutuksen tärkeyttä.