Saarioinen Oy

Ympäristö

Materiaali- ja energiatehokkuus ovat ympäristötyömme perusta.

Ympäristöasiat ovat osa toimintajärjestelmää, jolle on myönnetty ympäristösertifikaatti vuonna 2003. Saarioinen on sitoutunut Kansainvälisen kauppakamarin Kestävän kehityksen periaatteisiin jo vuonna 1991.

Tuotantolaitoksissa ympäristötyön painopisteet ovat materiaalien tehokas käyttö ja energian käytön tehostaminen. Laitoksille on laadittu ympäristöohjelmat, joiden avulla parannetaan toimintaa. Kehitystyön onnistumista seurataan ympäristömittareiden avulla. Tavoitteena on lisätä jätteen ohjautumista kierrätettäväksi ja vähentää polttoon päätyvän jätteen määrää sekä käyttää vettä ja energiaa säästeliäästi.

Ympäristövuosi 2018

Ympäristön vaaliminen on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme ja se on osa toimintajärjestelmäämme. Kiinnitämme huomiota vastuullisuuteen koko tuotantoketjussa suosimalla yhteiskuntavastuunsa hyvin hoitavia toimittajia sekä varmistamalla, että nämä täyttävät vaatimuksemme.

Laitoksillemme on laadittu ympäristöohjelmat, joiden avulla toimintaa parannetaan. Kehitystyön onnistumista seurataan ympäristömittareiden, kuten veden- ja energiankulutuksen, avulla.

Kiinnitämme huomiota energiatehokkuuteen

Osallistumme myös elintarvikeketjun yhteisiin ympäristöhankkeisiin. Allekirjoitimme lokakuussa 2016 sitoumuksen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmän kaudelle 2017 - 2025, minkä myötä sitouduimme vähentämään energiankulutustamme 7,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Energiankäytölle on asetettu laitoskohtaiset tavoitteet ja seuraamme kulutusta sähköisesti. Energiatehokkuutta on parannettu ottamalla käyttöön ajanmukaista, energiaa säästävää tekniikkaa, muuttamalla käyttötottumuksia sekä huolehtimalla laitteiden kunnosta ja oikeista säädöistä.

Tavoitteena vedenkulutuksen vähentäminen

Laitostemme puhdas käyttövesi ostetaan kunnallisilta vesilaitoksilta ja jätevedet johdetaan esikäsiteltyinä kuntien jätevedenpuhdistamoille.  Vedenkulusta seurataan sähköisen järjestelmän avulla ja kulutuksen vähentämiselle on asetettu laitoskohtaiset tavoitteet. Myös jätevettä ja sen kuormituksen tasoa tutkitaan säännöllisesti.

Kiertotalouden periaatteet ohjaavat jätteiden käsittelyä

Pyrimme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti hyödyntämään kaiken toiminnoistamme syntyvän jätteen kehittämällä materiaali- ja resurssitehokkaita ratkaisuja yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.  Tavoitteena on ohjata syntyvä jäte tehokkaasti hyötykäyttöön: ensisijaisesti jätteet hyödynnetään materiaalina ja mikäli se ei ole mahdollista jätteen laadun vuoksi, hyödynnetään jäte energiana. Ruokatuotannossa syntyy sivuvirtoja, joista suurin osa on erityyppisiä biokaasulaitokseen toimitettavia biojätteitä.

Raaka-ainepakkauksista syntyvän jätteen määrää vähennämme käyttämällä toimituksissa mahdollisuuksien mukaan uudelleenkäytettäviä pakkauksia. Olemme aloittaneet muovin erilliskeräyksen tavoitteenamme lisätä muovin kierrätystä ja energiahyötykäytön vähentämistä. Kaikki jätteemme toimitetaan hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana, kaatopaikalle jätettä ei ole viety vuoden 2016 alusta alkaen.

Asiakkaamme kokevat tuotepakkaukset joskus ongelmaksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että ruokahävikki aiheuttaa ehdottomasti suurimman ympäristökuormituksen elintarvikeketjussa ja pakkauksen tehtävä on suojata elintarviketta. Pakkauksien käyttäjiä koskevat lakisääteiset hyötykäyttövelvoitteet. Saarioinen on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen ja hoitaa sitä kautta pakkauksiin liittyvät velvoitteensa.

Koska ympäristötyö on koko henkilöstön asia, koulutamme saarioislaisia ymmärtämään ympäristötyön merkityksen ja minimoimaan ympäristökuormitusta.