Saarioinen Oy

Ympäristö

Ympäristönäkökohdat ohjaavat toimintaamme. Jo tunnuslauseemme "Puhtaasta luonnosta hyvää valmista ruokaa" kertoo, että ympäristön vaaliminen on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme.

Ympäristöasiat ovat osa toimintajärjestelmää, jolle on myönnetty ympäristösertifikaatti vuonna 2003.Saarioinen on sitoutunut Kansainvälisen kauppakamarin Kestävän kehityksen periaatteisiin jo vuonna 1991. Ilmastotalkoisiin Saarioinen osallistuu energiankäyttöään tehostamalla. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen Saarioinen liittyi ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä vuonna 2007 ja sitoutui sopimuksessa tehostamaan energiankäyttöään yhdeksän prosenttia ajanjaksolla 2008-2016. Saarioinen saavutti tavoitteet jo vuotta ennen sopimuskauden loppua. Saavutettu säästö vastaa vuosittain 700 omakotitalon vuosittaista energiankulutusta.

Ympäristön vaaliminen on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme

Lokakuussa 2016 Saarioinen liittyi Elinkeinoelämän toiseen energiatehokkuussopimukseen, jossa energiansäästötavoitteet on asetettu vuoteen 2025 asti. Tavoitteena on säästää energiaa 7,5 % vuoden 2015 energiankulutuksesta.

Tuotantolaitoksissa ympäristötyön painopisteet ovat materiaalien tehokas käyttö ja energian käytön tehostaminen. Laitoksille on laadittu ympäristöohjelmat, joiden avulla parannetaan toimintaa. Kehitystyön onnistumista seurataan ympäristömittareiden avulla. Tavoitteena on lisätä jätteen ohjautumista kierrätettäväksi ja vähentää polttoon päätyvän jätteen määrää sekä käyttää vettä ja energiaa säästeliäästi.

Asiakkaamme kokevat tuotepakkaukset joskus ongelmaksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että ruokahävikki aiheuttaa ehdottomasti suurimman ympäristökuormituksen elintarvikeketjussa ja pakkauksen tehtävä on suojata elintarviketta. Pakkauksien käyttäjiä koskevat lakisääteiset hyötykäyttövelvoitteet. Saarioinen on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen ja hoitaa sitä kautta pakkauksiin liittyvät velvoitteensa. 

Ympäristövuosi 2016

Ympäristön vaaliminen on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme ja se on osa toimintajärjestelmää, jolle on myönnetty ympäristösertifikaatti vuodesta 2003 alkaen.

Kiinnitämme huomiota vastuullisuuteen koko tuotantoketjussa suosimalla yhteiskuntavastuunsa hyvin hoitavia toimittajia sekä varmistamalla, että nämä täyttävät vaatimuksemme.

Laitoksillemme on laadittu ympäristöohjelmat, joiden avulla toimintaa parannetaan. Kehitystyön onnistumista seurataan ympäristömittareiden, kuten veden- ja energiankulutuksen, avulla.

Yhteistyötä ympäristön eteen

Osallistumme myös elintarvikeketjun yhteisiin ympäristöhankkeisiin. Liityimme ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuonna 2007 ja sitouduimme tehostamaan energiankäyttöämme yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä, minkä tavoitteen saavutimme suunniteltua aiemmin.

Allekirjoitimme lokakuussa 2016 myös sitoumuksen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmän seuraavalle kaudelle, minkä myötä sitouduimme vähentämään energiankulutustamme 7,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Noudatamme Kansainvälisen kauppakamarin Kestävän kehityksen periaatteita. Koska ympäristötyö on koko henkilöstön asia, koulutamme saarioislaisia ymmärtämään ympäristötyön merkityksen ja minimoimaan ympäristökuormitusta.

Kiinnitämme huomiota energiatehokkuuteen

Energiankäytölle on asetettu laitoskohtaiset tavoitteet ja seuraamme kulutusta sähköisesti. Vuoden 2016 seurantajaksolla energian kokonaiskulutuksemme konsernin Suomen tuotantolaitoksissa kasvoi noin neljä prosenttia suhteellisen kulutuksen kasvaessa vain noin prosentin verran.

Kulutuksen kasvun taustalla ovat nousseet tuotantomäärät. Nykyään tuotteita myös tehdään pienempinä sarjoina, mikä osaltaan näkyy kulutuksen kasvuna. Kulutuksen kasvua on kuitenkin pystytty kompensoimaan energiatehokkuuden parantamisella. Energiatehokkuutta on parannettu ottamalla käyttöön ajanmukaista, energiaa säästävää tekniikkaa, muuttamalla käyttötottumuksia sekä huolehtimalla laitteiden kunnosta ja oikeista säädöistä.

Tavoitteena vedenkulutuksen vähentäminen

Laitostemme puhdas käyttövesi ostetaan kunnallisilta vesilaitoksilta ja jätevedet johdetaan esikäsiteltyinä kuntien jätevedenpuhdistamoille.  Vedenkulusta seurataan sähköisen järjestelmän avulla ja kulutuksen vähentämiselle on asetettu laitoskohtaiset tavoitteet. Myös jätevettä ja sen kuormituksen tasoa tutkitaan säännöllisesti.

Suomen laitostemme kokonaisvedenkulutus kasvoi vuoden 2016 seurantajaksolla 1,8 prosenttia ja samalla ajanjaksolla suhteellinen vedenkulutus väheni 2,3 prosenttia. Vuonna 2016 ympäristöteemamme oli vedenkulutuksen vähentäminen ja jäteveden laadun parantaminen, mitä tuotiin saarioislaisille esiin esimerkiksi infokanavan tietoiskuissa.

Kiertotalouden periaatteet ohjaavat jätteiden käsittelyä

Pyrimme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti hyödyntämään kaiken toiminnoistamme syntyvän jätteen kehittämällä materiaali- ja resurssitehokkaita ratkaisuja yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.  Tavoitteena on ohjata syntyvä jäte tehokkaasti hyötykäyttöön: ensisijaisesti jätteet hyödynnetään materiaalina ja mikäli se ei ole mahdollista jätteen laadun vuoksi, hyödynnetään jäte energiana. Ruokatuotannossa syntyy sivuvirtoja, joista suurin osa on erityyppisiä biojätteitä.

Raaka-ainepakkauksista syntyvän jätteen määrää vähennämme käyttämällä toimituksissa mahdollisuuksien mukaan uudelleenkäytettäviä pakkauksia.

Vuonna 2016 syntyi määrällisesti eniten biokaasulaitokseen toimitettavaa biojätettä (40 %). Aineksesta tuotettiin biokaasua noin 440 000 m3. Tuotettu sähkö ja lämpö riittäisivät vuositasolla yhteensä noin 170 omakotitalon lämmitykseen.