Tietosuojaseloste, rekrytointi

 TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12 Henkilötietolaki (523/1999)10 § ja 24 §                                                                       

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Saarioinen Oy
Y-tunnus: 0152895-8
Järvensivuntie 1, PL 108
33101 Tampere
Puhelin: 03 244 7111

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Minna Sarsama, johtaja, ihmiset ja muutos
Saarioinen Oy
Järvensivuntie 1, PL 108
33101 Tampere
Puhelin: (03) 244 7111
etunimi.sukunimi@saarioinen.fi 

3. Rekisterin nimi
Saarioinen Oy:n rekrytointijärjestelmä. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin käyttötarkoituksena on Saarioinen Oy:n henkilöstön rekrytointi. Henkilötietoja käsitellään perustuen työnhakijan antamaan suostumukseen koskien rekisteröidyn jättämää hakemusta, rekrytointiprosessiin osallistumista sekä mahdollista soveltuvuustestausta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja:
Työnhakijan perustiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja -paikka, henkilötunnus, sukupuoli, kansalaisuus, kieli ja valokuva.
Koulutus- ja kokemustiedot: Koulutus, kielitaito, kurssit, ammatti, harjoittelutiedot, työkokemus, erityisosaaminen, nykyinen ja aimmat työsuhteet sekä niiden kesto ja työtehtävien kuvaus, työtehtävän kannalta tarpeelliset tiedot työterveydentilasta, suosittelijat ja ajokorttitiedot.
Työnhakijan toiveet ja muu sisältö: Palkkatoive, toive mahdollisesta sijoittumispaikasta ja työntekopaikasta, työtehtävästä, toivottu työn aloittamis- ja päättymisajankohta, työnhakijan jättämä hakemuskirje tai avoin hakemus sekä mahdolliset  muut liitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiassa rekisteröity henkilö itse. Lisäksi osana rekrytointiprosessin edetessä voidaan tallentaa tietoja, kuten haastattelumuistiinpanoja.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Työnhakijoiden henkilötietoja hakemusten osalta säilytetään vuosi (12kk) hakemuksen jättämisestä lukien. Henkilön tiedot poistetaan pyynnöstä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa, mahdolliset paperitulosteet hävitetään rekrytointiprosessin päättyessä. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään tunnistautumiseen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan Saarioinen Oy:n palveluksessa oleville henkilöille. Rekisterissä olevien tietojen käyttöoikeus ja pääsy tietoihin on rajattu tietyille, kullekin haulle määritellyille, henkilöille, heidän työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Saarioinen Oy:n rekrytointirekisteriin on talletettu ja saada niistä jäljennös. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Saarioinen Oy rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus  saada Saarioinen Oy:ta rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada Saarioinen Oy:lle rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Saarioinen Oy rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii käytön rajoittamista henkilötietojen poistamisen sijaan, rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odottaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa  henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat, itse toimittamansa, tiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa, ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus myös saada tiedot siirretyksi suoraan Saarioinen Oy:lta rekisterinpitäjänä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan sovellettavaa tietosuojasääntelyä.