Saarioinen Oy

Saarioisten tavoite on käyttää energiaa ja vettä säästeliäästi, lisätä jätteiden kierrätystä sekä vähentää poltettavaksi päätyvän jätteen määrää.

Hyviä tuloksia energiatehokkuussopimusjärjestelmässä

Saarioinen on sitoutunut energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Saimme energiatehokkuussopimusjärjestelmän toisella kaudella 2008–2016 hyviä tuloksia eli saavutimme ja ylitimmekin tehostamistavoitteemme etuajassa.

Energiatehokkuussopimusjärjestelmän kolmas kausi toteutetaan vuosina 2017−2025, ja kaudella on jatkettu jo aiemmin aloitettua valaistuksen tehostamista. Olemme toteuttaneet lisäksi useita pienempiä toimenpiteitä ja aloittaneet mittavampien investointien suunnittelun energiatehokkuuden parantamiseksi. Saarioisten energian kokonaiskulutus pysyi vuonna 2018 lähes vuoden 2017 tasolla suhteellisen kulutuksen noustessa yhden prosentin.

Vedenkulutuksemme laski

Hyvälaatuinen ja määrällisesti riittävä talousvesi on siis yksi Saarioisten tuotannon edellytys. Vedenkulutuksen vähentäminen on kuitenkin tärkeä ympäristönäkökohta. Vuonna 2018 kokonaisvedenkulutuksemme vähenikin noin 30 000 m3 edellisen vuoden tasosta, ja suhteellinen vedenkulutuksemme laski 4%.

Suurin osa käyttämästämme vedestä kului puhtaanapitoon, ja vedenkäytön hallinta onkin yksi painopistealueemme puhtaanapidon kehittämisessä, sillä vedenkulutusta voidaan vähentää mm. pesujärjestyksen suunnittelulla ja oikeanlaisten suuttimien käytöllä. Henkilökuntaa myös opastetaan korostamalla yksinkertaisten toimien merkitystä veden säästämisessä.

Kehitämme jätehuoltoa jatkuvasti

Jätteiden lajittelua on kehitetty Saarioisilla määrätietoisesti jo vuosia, sillä tehokkaan jätehuollon edellytyksenä ovat kunnolliset keräysjärjestelmät, selkeät laitoskohtaiset ohjeet sekä henkilökunnan koulutus. Energiahyötykäyttöön toimitettavan jätteen vähentäminen lajittelua tehostamalla ja sitä kautta myös materiaalitehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä ympäristöpäämääristämme.

Elintarviketeollisuuden tuottamat jätteet ovat hyvin saman tyyppisiä kuin kotitalouksissa syntyvät jätteet eli ne ovat pääosin elintarvikeperäisiä jätteitä ja pakkausjätettä. Tuotantolaitostemme jätteiden kierrätysprosentti vuonna 2018 oli 80. Loput, eli 20 % jätteistä, toimitettiin energiahyötykäyttöön. Kaatopaikalle emme ole toimittaneet jätettä enää vuoden 2015 jälkeen.

Lisäämme pakkausmateriaalien kierrätystä

Kaikissa Saarioisten pakkauksissa on materiaalitieto eli kierrätysmerkki, ja sanallisia kierrätysohjeita lisätään pakkauksiin mahdollisuuksien mukaan. Saarioisten pakkauksista voidaan kierrättää 82 % materiaalina ja loput 18 % energiana. Energiana hyödynnettäviä ovat mustat muovirasiat ja yhdistelmämuovit, joille ei vielä löydy materiaalina hyötykäyttökohdetta.

Muovin määrää pakkauksissa pyritään vähentämään ohentamalla pakkauksia sekä etsimällä materiaaleja, joissa muovin osuus pakkauksesta on nykyistä pienempi. Saarioisten käytössä olevien alumiinipakkausten materiaalista 55 % on jo kierrätettyä ja yli 30 % pakkauksistamme on valmistettu uusiutuvista materiaaleista, kuten kartongista tai pahvista.