Toimintaperiaatteet

Me Saarioisilla teemme ruokaa koko Suomelle ja uskomme, että paras lopputulos syntyy tiiviissä yhteistyössä kuluttajien ja asiakkaiden kanssa. Saarioisten historia osoittaa kuinka omistautumalla ruoanlaitolle voi tulla siinä parhaaksi. Saarioinen tekee päivän ruoan, jotta sinä voit keskittyä toteuttamaan omaa kutsumustasi ja tekemään sitä, missä olet hyvä. Laatu on ohjannut tekemistämme ja kannustanut jatkuvaan parantamiseen yhtiön perustamisesta lähtien. Tätä kuvastaa esimerkiksi se, että tehtaan seinälle ripustettiin huoneentauluksi jo alkuaikoina lause: "Jos sinä et valvo laatua, niin asiakkaasi tekevät sen". Saarioisten punainen kukko on toiminut laadun takeena vuodesta 1957.

Herkulliset ja turvalliset tuotteet

Kehitämme ja valmistamme erilaisiin kuluttajatarpeisiin ja syömisen tilanteisiin herkullisia ja turvallisia tuotteita, jotka ilahduttavat ihmisiä ja tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa. Tuotteidemme herkullisuus perustuu kuluttaja- ja asiakastarpeiden sekä syömisen tilanteiden ja syömisen muutoksen erinomaiseen ymmärtämiseen, sekä kykyyn muuntaa tämä ymmärrys tuotteiksi ja ratkaisuiksi.

Laadukkaat ja turvalliset raaka-aineet ja pakkaustarvikkeet ovat tuoteturvallisuuden perusta. Asetamme niille riskinarviointiin perustuvat kriteerit ja teemme aktiivista yhteistyötä luotettavien ja yhteiskuntavastuunsa hyvin hoitavien toimittajiemme kanssa.

Tuotteidemme turvallisuus perustuu tuotantoprosessien riskien arviointiin, tutkittuun tietoon, kokemukseemme ja jatkuvaan omavalvontaan. Valmistamme tuotteet viranomaisen hyväksymissä hygieniatasoltaan tarkoitukseen soveltuvissa tuotantotiloissa. Jäljitettävyysjärjestelmämme avulla tiedämme tuote-eräkohtaisesti käyttämämme raaka-aineet ja pakkausmateriaalit sekä asiakkaat, joille tuotteet on toimitettu.


Läpinäkyvyys ja luotettavuus

Toimimme eettisesti, taloudellisesti ja ympäristö- sekä henkilöstönäkökulmasta kestävällä tavalla kaikilla liiketoimintamme alueilla. Toimintamme on läpinäkyvää ja annamme avoimesti luotettavaa tietoa tuotteistamme ja toimintatavoistamme. Kerromme henkilöstölle liiketoimintaa sekä henkilöstöä koskevista asioista avoimesti ja oikea-aikaisesti. Toimimme sovitulla tavalla ja pidämme lupauksemme.

Lakien ja viranomaismääräysten noudattaminen on pohja kaikelle toiminnallemme. Emme hyväksy lakien, määräysten tai ihmisoikeuksien rikkomuksia emmekä korruptiota omassa tai yhteistyökumppaniemme toiminnassa. Edellytämme rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä koko arvoketjussa.

Liiketoimintaan ja ihmisiin liittyvä tieto on meille arvokasta ja suojeltavaa. Pidämme jatkuvasti huolta siitä, että näiden tietojen suoja on riittävällä tasolla.


Osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kohtelemme ihmisiä yhdenvertaisesti, arvostavasti ja kunnioittavasti. Jaamme tietoa avoimesti henkilöstön kesken. Jokaisella on oikeus hyvään ja kannustavaan johtamiseen. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja huolehdimme resurssien riittävyydestä sekä ihmisten jaksamisesta. Kannustamme jokaista saarioislaista aktiivisesti kehittämään sekä omaa osaamistaan että omaa tehtäväänsä.

Olemme oma-aloitteisia, nopeita, joustavia ja rohkeita. Toimimme yrittäjämäisesti. Autamme toisiamme onnistumaan. Korjaamme havaitsemamme epäkohdat ja hyödynnämme kehitysmahdollisuudet rivakasti ja viivyttelemättä.


Turvallinen työympäristö

Tarjoamme henkilöstöllemme fyysisesti ja psykososiaalisesti turvallisen työympäristön ja kehitämme sitä yhdessä henkilöstön kanssa. Toimimme ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi. Tavoitteemme on toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys. Emme hyväksy tapaturmia ja opimme sattuneista vahingoista ja kehitämme niiden avulla toimintaamme.

Edellytämme turvallisen työympäristön periaatteiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme.


Jatkuva parantaminen ja erinomainen tekeminen

Olemme tavoitetietoisia ja tuloshakuisia. Toimimme vastuullisesti ja kannattavasti sekä parannamme toimintaamme jatkuvasti. Seuraamme lainsäädännön kehitystä sekä toimintaympäristöstämme nousevia vaatimuksia ja vastaamme niihin toimintaamme kehittämällä.

Asetamme tavoitteita suorituskykymme parantamiseksi, seuraamme niiden toteutumista ja teemme nopeita korjaavia toimenpiteitä. Seuraamme teknologian kehitystä, parhaita käytäntöjä ja uutta tutkimustietoa. Näiden avulla kehitämme toimintaamme.


Kannamme vastuuta ympäristöstä

Kannamme vastuumme ympäristön säilymisestä elinkelpoisena tuleville sukupolville. Pienennämme ympäristölle aiheuttamaamme kuormitusta jatkuvasti. Ympäristötyömme painopisteet ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Estämme onnettomuuksien syntymisen ja ympäristölle aiheutuvat vahingot.

Tehostamme käyttämiemme raaka-aineiden sekä energian ja muiden hyödykkeiden käyttöä. Hyötykäytämme jatkuvasti paremmin tuotannossa syntyviä materiaalisivuvirtoja. Parannamme jatkuvasti tuotepakkaustemme kierrätettävyyttä ja pienennämme kielteisiä ympäristövaikutuksia. Osallistumme arvoketjun yhteisiin ympäristöhankkeisiin.

Tavoitteemme on oman toiminnan hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Varmistamme tarvitsemamme energian saatavuuden kaikissa olosuhteissa kilpailukykyisin kustannuksin, ympäristövaikutukset ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Nämä periaatteet ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme ja ne pohjautuvat arvoihimme. Yhtiön hallitus on hyväksynyt periaatteet ja jokainen yhtiön palveluksessa työskentelevä toimii niiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteemme kattavat laadun, elintarviketurvallisuuden, ympäristön ja energianhallinnan sertifioitujen johtamisjärjestelmien vaateet.